Breadcrumbs

Home / Translations

Top Menu

Content

Translations

DJ-Classifieds

 • Arabic - 31,24%
 • Bulgarian - 30,31%
 • Chinese - 82,30%
 • Croatian - 23.76%
 • Czech - 30,35%
 • Danish - 65,85%
 • Dutch - 44,09%
 • French - 91,73%
 • German - 69,14%
 • Greek - 31,42%
 • Hungarian - 31,42%
 • Italian - 62,71%
 • Lithuanian - 26,56%
 • Norwegian - 100%
 • Persian - 81,25%
 • Polish - 100%
 • Portuguese - 95,78%
 • Portuguese-Brasilian - 38,38%
 • Romanian - 53,82%
 • Russian - 100%
 • Spanish - 74,24%
 • Slovak - 38,75%
 • Slovenian - 86,60%
 • Turkish - 42,51%

DJ-Catalog2

 • Arabic - 0,16%
 • Bulgarian - 29,75%
 • Chinese - 767%
 • Danish - 91,72%
 • Dutch - 81,61%
 • French - 99,43%
 • German - 92,01%
 • Hungarian - 71,52%
 • Italian - 41,71%
 • Japanese - 31,52%
 • Persian - 70,04%
 • Polish - 89,24%
 • Portuguese - 100%
 • Portuguese-Brasilian - 74,95% 
 • Romanian - 89,87%
 • Russian - 100%
 • Spanish - 73,70%
 • Turkish - 80,27%

DJ-MediaTools

 • Arabic - 2,69%
 • Danish - 79,63%
 • French - 100%
 • German - 80,85%
 • Italian - 65,44%
 • Polish - 80,86%
 • Portuguese - 100%
 • Russian - 100%
 • Slovak - 21,02%

DJ-Flyer

 • Russian - 33%

DJ-Tabs

 • Chinese - 10,26%
 • French - 100%
 • German - 100%
 • Portuguese - 100%
 • Russian - 100%

DJ-Suggester

 • Russian - 100%
 • French - 81,72%
 • Dutch - 80,11%
 • German - 93.01%
 • Hebrew - 81,72%
 • Hungarian - 81,72%
 • Italian - 79,57%
 • Polish - 90.32%
 • Russian - 89,78%
 • Spanish - 81,72%

DJ-EasyContact

 • French - 100%
 • German - 100%
 • Polish - 100%

DJ-Reviews

 • French - 100%
 • German - 63,5%
 • Polish - 82,51%
 • Russian - 100%

DJ-MegaMenu

 • Danish - 25,81%
 • German - 100%
 • Portuguese - 100%
 • Russian - 100%

 

 

Footer Menu