Breadcrumbs

Home / Translations

Top Menu

Content

Translations

DJ-Classifieds

 • Arabic - 31,24%
 • Bulgarian - 31,37%
 • Chinese - 85,18%
 • Croatian - 24.59%
 • Czech - 31,42%
 • Danish - 68,15%
 • Dutch - 45,64%
 • French - 94,94%
 • German - 70,14%
 • Greek - 31,42%
 • Hungarian - 31,42%
 • Italian - 46,72%
 • Lithuanian - 27,48%
 • Norwegian - 91,57%
 • Persian - 82,54%
 • Polish - 100%
 • Portuguese - 92,65%
 • Portuguese-Brasilian - 38,38%
 • Romanian - 55,7%
 • Russian - 100%
 • Spanish - 76,58%
 • Slovak - 40,1%
 • Slovenian - 89,63%
 • Turkish - 43,99%

DJ-Catalog2

 • Arabic - 0,16%
 • Bulgarian - 29,75%
 • Chinese - 80,68%
 • Danish - 95,88%
 • Dutch - 81,61%
 • French - 100%
 • German - 96,21%
 • Hungarian - 75,52%
 • Italian - 43,85%
 • Japanese - 33,15%
 • Persian - 74,04%
 • Polish - 89,24%
 • Portuguese - 100%
 • Portuguese-Brasilian - 78,81% 
 • Russian - 100%
 • Spanish - 77,50%
 • Turkish - 84,41%

DJ-MediaTools

 • Arabic - 2,69%
 • Danish - 85,71%
 • French - 70,44%
 • German - 86,85%
 • Italian - 70,44%
 • Polish - 86,86%
 • Portuguese - 100%
 • Russian - 100%
 • Slovak - 12,45%

DJ-Flyer

 • Russian - 33%

DJ-Tabs

 • Chinese - 10,26%
 • French - 100%
 • German - 100%
 • Portuguese - 100%
 • Russian - 100%

DJ-Suggester

 • Russian - 100%
 • French - 81,72%
 • Dutch - 80,11%
 • German - 93.01%
 • Hebrew - 81,72%
 • Hungarian - 81,72%
 • Italian - 79,57%
 • Polish - 90.32%
 • Russian - 89,78%
 • Spanish - 81,72%

DJ-EasyContact

 • French - 100%
 • German - 100%
 • Polish - 100%

DJ-Reviews

 • French - 100%
 • German - 63,5%
 • Polish - 82,51%
 • Russian - 100%

DJ-MegaMenu

 • Danish - 25,81%
 • German - 100%
 • Portuguese - 100%
 • Russian - 100%

 

 

Footer Menu