Home / Translations
Translations

DJ-Classifieds

 • Arabic - 30.7%
 • Bulgarian - 29.84%
 • Chinese - 100%
 • Croatian - 24.7%
 • Czech - 85.61%
 • Danish - 64.86%
 • Dutch - 43.4%
 • French - 100%
 • German - 100%
 • Greek - 29.88%
 • Hungarian - 29.88%
 • Italian - 94,74%
 • Lithuanian - 26.14%
 • Norwegian - 98,44%
 • Persian - 100%
 • Polish - 100%
 • Portuguese - 99,88%
 • Portuguese-Brasilian - 100%
 • Romanian - 52.98%
 • Russian - 100%
 • Spanish - 73.08%
 • Slovak - 38.14%
 • Slovenian - 85.24%
 • Turkish - 41.84%
 • Ukrainian - 100%

DJ-Catalog2

 • Arabic - 0,15%
 • Bulgarian - 27,26%
 • Chinese (Taiwan) - 73,89%
 • Danish - 87,83%
 • Dutch - 74,75%
 • French - 99,9%
 • German - 100%
 • Hungarian - 69,22%
 • Italian - 40,19%
 • Japanese - 30,33%
 • Persian - 67,81%
 • Polish - 81,74%
 • Portuguese - 99,9%
 • Portuguese-Brasilian - 92,66%
 • Romanian - 86,57%
 • Russian - 100%
 • Spanish - 70,98%
 • Turkish - 77,31%

DJ-MediaTools

 • Arabic - 2,49%
 • Danish - 79,42%
 • French - 100%
 • German - 89,25%
 • Italian - 100%
 • Polish - 80,47%
 • Portuguese - 100%
 • Portuguese-Brasil 100%
 • Russian - 100%
 • Slovak - 22,15%
 • Slovenian - 29,49%

DJ-Flyer

 • Russian - 33%

DJ-Tabs

 • Chinese - 25,71%
 • French - 100%
 • German - 100%
 • Portuguese - 100%
 • Portuguese-Brasil - 100%
 • Russian - 100%
 • Slovenian - 96,06%

DJ-Suggester

 • French - 100%
 • Portuguese - 33,55%
 • Portuguese-Brasil - 100%
 • Russian - 100%
 • French - 81,72%
 • Dutch - 100%
 • German - 100%
 • Hebrew - 81,72%
 • Hungarian - 81,72%
 • Italian - 79,57%
 • Polish - 90.32%
 • Russian - 89,78%
 • Spanish - 81,72%

DJ-EasyContact

 • French - 96,61%
 • German - 96,61%
 • Polish - 96,61%
 • Russian - 100%

DJ-Reviews

 • French - 100%
 • German - 63,5%
 • Polish - 82,51%
 • Portuguese - 100%
 • Portuguese-Brasil - 100%
 • Russian - 100%
 • Slovenian - 100%
 • Spanish - 93,92%

DJ-MegaMenu

 • Danish - 21,72%
 • French - 99.1%
 • German - 100%
 • Portuguese - 99,1%
 • Russian - 100%

DJ-Events

 • Danish - 100%
 • Polish - 100%
 • French - 97,33%

DJ-CookieMonster

 • Slovenian - 100%
 • Portuguese - 100%

DJ-League

 • Russian - 100%
 • Polish - 85,19%